Menu

Læsekredse

Her finder I en inspirationsside med afprøvede læsekoncepter, tips og tricks, og en oversigt over de forskellige ressourcer Centralbibliotekerne har til at understøtte læsekredse. Uanset om I ønsker at fokusere på allerede etablerede læsekredse eller sætte gang i nye, vil I kunne hente inspiration her.

Aldersgruppe:
Voksne

Deltagere:
Unge og voksne

Varighed:
1½ time

Læsekredse

Læsekredse findes på mange biblioteker i forskellige afskygninger, der alle har det fælles udgangspunkt, at mennesker mødes i grupper for at tale om litteratur.

En læsekreds kan tage afsæt i en bestemt bog eller et konkret tema, og den kan kobles med andre oplevelser. Dette gør læsekredse til en oplagt læseindsats, der kan styrke læsekulturen blandt voksne.

Fælles for læsekredse er, at det samler forskellige mennesker omkring litteraturen, og kan være med til at danne fællesskaber, der ikke nødvendigvis ville opstå af sig selv.

Opstart af læsekredse

Først og fremmest skal man finde ud af, hvilket koncept læsekredsen skal tage udgangspunkt i, og om læsekredsen skal faciliteres af biblioteksansatte eller om den skal være selvkørende. I det følgende finder I skitsering af arbejdet forbundet med opstart af begge typer af læsekredse.

Læsekredse - Når biblioteket faciliterer

Biblioteksansatte og -formidlere kan også selv stå for at opstarte og afvikle læsekredse og læsekredsmøder på linje med bibliotekets øvrige arrangementer og aktiviteter. Dette kan ske både som enkeltstående læsekredsmøder eller som længere forløb med flere mødegange. Denne form for læsekreds er mere ressourcekrævende ift. arbejdstimer, men kan være udbytterige for både deltagere, bibliotek og formidler.

Når biblioteket udvikler formater for og faciliterer læsekredse, er biblioteket med til at understøtte og udvide borgernes læsning. Når biblioteket selv står for at facilitere læsekredse, har biblioteket mulighed for at skabe berigende og meningsgivende litteraturoplevelser, der rækker ud over den enkelte læser og sætter litteraturen i centrum for en fælles samtale. Derfor kan tilbuddet om læsekredse, som afvikles af bibliotekets ansatte og formidlere, være en vigtig brik i at aktivere borgernes litteraturengagement og give borgerne adgang til nye interessefællesskaber.

Sådan gør I - Planlægning og afvikling af faciliterede læsekredsaktiviteter

 • Vælg eller udarbejd et format for læsekredsen med udgangspunkt i en tænkt målgruppe og med omtanke for ressourceforbrug og evt. samarbejdspartnere. (Find inspiration i listen ”Læsekredskoncepter fra hele landet- Inspiration og materialer”)
 • Overvej hvor mange ansatte I skal være for at afvikle læsekredsmøderne. Erfaringsmæssigt kræver det mellem 1-2 ansatte at planlægge og afvikle klassiske læsekredsmøder alt efter hvor stor gruppen er, typisk fordelt på én læsegruppeleder samt en hjælper.
 • Læg en plan for læsekredsmøderne ift. til tidsrammen samt hvilke aktiviteter, der skal foregå under møderne. Et klassisk læsekredsmøde varer gerne mellem 1 time - 1,5 time, men ved andre formater for læsekredse, kan tidsrammen variere.
 • Overvej, om du eller den, der faciliterer møderne ønsker at være læsegruppeleder, hver gang læsekredsen møder. Hvis I på sigt ønsker at læsekredsen skal blive selvkørende, skal der også sættes tid af til at træne læsekredsen op i, selv at kunne fortsætte.
 • Afsæt forberedelsestid til læsekredsmøderne til at reklamere for og informere omkring læsekredsen, til at læse den valgte litteratur samt til at forberede spørgsmål og andet indhold til møderne.
 • Gør op om du eller biblioteket hjælper med at anskaffe bøgerne til læsekredsen, eller om deltagerne selv skal anskaffe sig bogen.
 • Læg et budget, hvis der skal tilbydes forplejning eller afsættes penge til særlige aktiviteter, såsom forfatterbesøg, ture ud af huset mv.
 • Lokaler og evt. kaffe, kage eller mad skal bestilles eller hvis det foregår digitalt, skal der oprettes et online samtalerum.

Selvkørende læsekredse

Mange læsekredse opstår naturligt mellem bekendte eller i foreninger, som selv tager kontakt til biblioteket eller benytter bibliotekets tilbud i forbindelse med udlån af bøger eller lån af lokaler til læsekredsmøderne, men biblioteket kan også tage del i at skabe og formidle de selvkørende læsekredse til borgerne.

Selvkørende læsekredse er oftest mindre ressourcekrævende for biblioteket at servicere, hvor det bibliotekariske arbejde i høj grad kan skaleres ned eller op i forhold til hvor mange ressourcer, der afsættes til at holde læsekredsene i gang. Nedenfor er der listet en række af tiltag, som kan overvejes som en del af bibliotekets arbejde med de selvkørende læsekredse.

 • Hjælp interesserede i at finde en læsekreds: Mange henvender sig til biblioteket for at blive del af en læsekreds. Overvej om I som bibliotek vil indgå i et samarbejde med læsekredsene om at hverve nye medlemmer.
 • Hold arrangementer med særligt fokus på at fortælle om læsekredse og hjælpe borgerne med at starte egne læsekredse. Arrangementerne kan med afholdes med jævne mellemrum for borgere, der nyligt er blevet interesseret i deltagelse i en læsekreds.
 • Gør op med jer selv om læsekredsene selv skal anskaffe bøger eller om det skal være bibliotekets opgave at bestille og stille bøger til rådighed.
 • Giv evt. læsekredsene adgang til vejledning, information og gode råd til, hvordan de får gode og berigende oplevelser med litteraturen i deres læsekredse - flere folkebiblioteker rundt i landet har udviklet drejebøger og andre materialer, der understøtter læsekredsene.

Læs og se eksempler på materialer udarbejdet til læsekredse fra landets folkebiblioteker her:

Vejle Bibliotekerne logoDrejebog for læsekredse
Udarbejdet af Vejle Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne logoVejledning til læsekredse
Udarbejdet af Herning Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne logoGode råd til læsekredse
Udarbejdet af Odense Bibliotekerne

Lån læsekredsbøger via Centralbibliotekerne

Via Centralbibliotekerne er det muligt at låne læsekredssæt med særligt udvalgte titler. Til flere af de indkøbte bøger er det også muligt at rekvirere læsekredsmaterialer tilhørende titlerne. Læs mere om hvordan I låner de udvalgte titler, hent læsekredsmaterialer og en formidlingsfolder målrettet læsekredsene her:

Odense Bibliotekerne logoCentralbibliotek.dk - Overbygningslitteratur til læsekredse
Find udvalgt læsekredslitteratur til udlån, en læsekredsfolder med alle titlerne og læsekredsmaterialer til jeres næste læsekredsmøde

Inspirationsbørs - Læsekredskoncepter fra hele landet (opdateres løbende)

Her finder du en række eksempler på forskellige læsekredse fra rundt i landet. Listen opdateres løbende og tilføjes også anvendeligt læsekredsmateriale til fri afbenyttelse.

Vil du dele et læsekredskoncept eller læsekredsmaterialer? Skriv til laesesporet@aalborg.dk

 • Vandrende læsekreds (Odsherred Bibliotek):

Læsekredsen diskuterer månedens bog mens de går en tur. Til start er en bibliotekar facilitator men vejleder gruppen, så de til sidst selv kan køre læsekredsen videre. I den vandrende læsekreds, mødes deltagerne over 8 tirsdage og til hver gang, har de fået en ny bog, de skal læse. De starter med en kop kaffe og en kort introduktion til bogen, herefter de går afsted to og to - de bytter makkere fra gang til gang – med en vandrerute og en samtalemenu, der lægger op til en god snak om bogen. Efter gåturen som er på 3 – 4 kilometer, mødes de og spiser en sandwich og samler op på gåturenes bogsnak.

Samtalekort - Vandrende læsekreds.pdf

Eksempel på kort over vandrerute.pdf

 • Læsekreds surprise (Kolding bibliotekerne):

En kombination af fælleslæsning og samtalesalon, som borgere kan møde op til fra gang til gang uden tilmelding. Der læses en tekst op for mødedeltagerne, hvorefter de sættes sammen to og to for at snakke om teksten ud fra et spørgsmål. Efter 5-10 minutter bliver de sat sammen med en ny person, og får stillet et nyt spørgsmål.

 • Bulgakovs dæmoner (Hillerød Bibliotek):

Formålet er at skabe en online læsekreds, hvor deltagerne i fællesskab læser et svært tilgængeligt skønlitterært værk med klassikerstatus, som de ikke ville få læst alene. Læsekredsen mødes en fast hverdagsaften kl. 19-21 9 uger i træk.

Læsekredsen tager navn efter den bog, der læses – i dette tilfælde Mesteren og Margarita af Mikhail Bulgakov. Det er muligt at følge læsekredsen uden at komme til møderne.

Til hver uge har deltagerne læst 2-3 kapitler, som diskuteres på mødet. Møderne styres af en formidler, som hjælper med at skabe struktur på samtalen og er aktivt medfortolkende. Til mødet vil der altid være en læsekredsleder og en ekspert til stede.

I slutningen af hvert møde logger ugens ekspert på mødet, og formidleren interviewer eksperten om ugens pensum med udgangspunkt i deltagernes samtale. I denne læsekreds var eksperterne hhv. en litterat med særlig viden om forfatterskabet samt en præst, som tog sig af bogens eksistentielle og religiøse spørgsmål.

Interviewet/samtalen med eksperten optages og uploades efterfølgende til Vimeo. Formidleren skriver et referat af ugens samtale og sender både referat og link til interviewet ud til deltagerne i kredsen efterfølgende. Læsekredsen havde 25 deltagere, 7 af deltagerne fulgte læsekredsen passivt.

Se tidligere optagelser af læsekredsmøderne på Vimeo (kræver login)

 • Videnskabslæsekreds (Herning Bibliotek, Tårnby Bibliotek og Svendborg Bibliotek):

En læsekreds for dem der foretrækker at læse faglitteratur. Hver måned kan have et bestemt tema. For eksempel ud fra Århus Universitetsforlags Tænkepauser.

 • Silent Reading Party (Aalborg Bibliotek):

Læsning og fællesskabet er i højsædet. Man mødes og fordyber sig i sin egen bog. Man er derved fælles om at læse hver for sig.

 • Bog og Bio læsekreds (Svendborg Bibliotek):

Læs og snak om en filmatiseret bog. Læsekredsen går i biografen og ser filmen sammen. Ved næste møde snakkes der om bogen og filmen, og der tages fat på den nye bog til næste gang.

I starten gik de kun i biografen, men nu ser medlemmerne både film på filmstriben, på dvd og i biografen. Klubben har eksisteret i 10 år. De første ca. 5 år var formidleren med til alle møderne og havde et godt samarbejde med en lokal biograf omkring information om, hvornår filmene fik premiere og nogle gange har biografen også spurgtom forslag til tidspunkt.

 • Novellisterne (Svendborg Bibliotek)

Novellisterne går i al sin enkelthed ud på at deltagerne læser noveller. Formidleren har udvalgt nogle gode novellesamlinger og deri fundet 3 noveller de skal læse

 • Teater og Bog læsekreds (Svendborg Bibliotek):

Læs og snak om en bog, der bliver sat op som et teaterstykke. Herefter tager læsekredsen i teatret og ser forestillingen sammen

 • Foredrag/forfatter læsekreds (Svendborg Bibliotek):

Vælg en bog der passer til et foredrag, der afholdes på biblioteket. Læsekredsen mødes et par timer inden foredraget for at snakke om bogen, og tager sammen ned for at se foredraget som et supplement. Ligeledes kan en læsekreds læse en bog skrevet af en forfatter, der kommer og holder foredrag.

 • Kunstbogklub i samarbejde med lokalt kunstmuseum (Svendborg Bibliotek)

Bøger som giver anledning til samtale om den personlige oplevelse af såvel bogen, værkerne og emnet.
Indimellem kombineres bøgerne med billeder, besøg på udstillinger og deltagelse i arrangementer.
Viden om kunst og kunsthistorie er ikke et krav.

 • Lidt men godt (Svendborg Bibliotek)

En læsekreds, hvor der udelukkendes læses og tales om bøger på under 200 sider. Læsekredsen har været så populær, at biblioteket har været nødt til at dele dem i 2, da der pludseligt var 19 tilmeldte.

 • Pop-up læsekreds - Bog, teater og foredrag (Herning Bibliotekerne)

I forbindelse med en teaterforestilling på det lokale teater TEAM-teatret afholdte Herning Bibliotekerne en pop-up læsekreds om bogen, der ligger til grund for teaterstykket "Mine venner". Deltagerne mødtes og talte om bogen, spiste lidt mad, og fulgtes ad til teatret og hørte dramaturg på forestillingen, Ditte Bichel, fortælle om arbejdet med opsætningen af stykket – efterfølgende så deltagerne forestillingen sammen. Deltagerne betaler selv teaterbilletten, biblioteket har sørget for forplejning.

 • Mød en lokal forfatter (Rebild Bibliotekerne)

Tilbud til læsekredse, hvor de læser bogen og få besøg af forfatteren til jeres læsekredsmøde. Her er idéen, at læsekredsen kan få dybdegående viden om værket og hvad forfatterens tanker er bag. Biblioteket har indgået samarbejder med syv lokale forfattere og udarbejdet et katalog, som giver læsekredsen mulighed for at udvælge et værk og en forfatter, som de gerne vil have besøg af og beskæftige sig med i deres læsekreds. Se kataloget her