Menu

Inddragelse af frivillige

Mange vælger at deltage i en læsegruppe, fordi de savner nogen at mødes med eller noget meningsfuldt at foretage sig. Derfor ønsker rigtigt mange deltagere, at læsegruppen fortsætter som et permanent tilbud. Da de færreste biblioteker har ressourcer til at køre evighedslæsegrupper, kan det give mening at arbejde med aktiv brobygning til civilsamfundet og frivillige læseguider.

Aldersgruppe:
Voksne

Frivillige læseguider

At være med i en læsegruppe kan gøre en kæmpe forskel for deltagerne. Mange af deltagerne er ensomme eller savner meningsfulde aktiviteter i deres hverdag. Læsegrupperne er et godt udgangspunkt for deltagerne til, at udvide deres netværk. Ved at oprette et frivilligprogram kan biblioteket arbejde med Guidet Fælleslæsning som en skalérbar indsats.

Perspektiver for den frivillige
At være frivillig læseguide er en meningsfuld aktivitet, hvor man gør en forskel for andre mennesker. Arbejdet med frivillige læseguider kan fungere på mange måder, men tager som regel udgangspunkt i nedenstående fordeling:

Den frivillige har ansvar for at forberede og afholde læsningerne med læsegruppen. Det inkluderer at finde og kopiere tekster, gøre rummet parat og skabe en tryg atmosfære, hvor der er plads til alle.

Biblioteket har ansvar for at finde deltagere og lokaler til læsegruppen, stille materialer til rådighed (kaffe/te, kopimaskine), afstemme opgaver med den frivillige, tilbyde den frivillige adgang til faglige aktiviteter på linje med bibliotekets fastansatte læseguider fx erfamøder, sparring og opfølgning på læsegruppen.

Frivilligprogram

For at give samarbejdet med de frivillige læseguider de bedste betingelser, anbefaler vi, at I opretter et frivilligprogram, hvilket indebærer:

Uddannelse
I kan få uddannet frivillige via Netværk for læseguider. Prisen pr. læseguide afhænger af, hvor mange, der er tilmeldt kurset. Prisen fastlægges efter retningslinjerne i en frikøbsordning af biblioteksansatte mastertrainere.

Uddannelsen kan både foregå fysisk eller online. Se centralbibliotek.dk for næste frivilligkursus eller kontakt netværkskoordinatorerne for flere oplysninger.

Rekruttering
Søg bredt efter frivillige, fx frivilligjob.dk, bibliotekets kanaler og lokalmedierne. Brug også jeres netværk til at sprede opslaget, herunder frivilligcentret.

Se et eksempel på jobopslag her

Vær bevidste om, hvad den frivillige skal arbejde med. Skal vedkommende have sin egen gruppe, være del af en indsats eller noget helt tredje? Vær så konkret som muligt om rammerne for arbejdet, fx hvornår starter læsegruppen, hvor længe skal den køre, hvordan følger I op på læsegruppen?

Vær konkret om bibliotekets forventninger til den frivillige og omvendt. Lav en frivilligkontrakt, så I har klare aftaler.

Se eksempel på en frivilligaftale her

Fastholdelse
Frivillige læseguider gør en kæmpe indsats, det er derfor en god idé at have en plan for fastholdelse, som indeholder:

  • Kontaktperson: Den frivillige skal have mindst én fast kontaktperson på biblioteket, som selv bør være læseguide.
  • Anerkend indsatsen: Spørg regelmæssigt ind til de frivilliges arbejde, følg op på samarbejdet mindst en gang om året, hvor I drøfter, hvordan det går og deres motivationen for at fortsætte.
  • Fagligt miljø: Tilbyd deltagelse i lokale netværksmøder og andre aktiviteter. Prioritér ressourcer som fysisk tekstarkiv, mulighed for at kopiere, eget dueslag. (Se kompetenceudvikling)
  • Socialt miljø: Introducér de frivillige til resten af biblioteket, betragt dem som kollegaer.
  • Klare aftaler: At være frivillig læseguide er en krævende indsats.
  • Sørg for at læsegruppen holder pauser, så de ikke bliver udmattede. Planlæg fx 8 uger af gangen, hvorefter et nyt forløb aftales med deltagerne
  • Hold altid fri i ferier og på helligdage

Samarbejde med Frivilligcenteret

Frivilligcentre er eksperter i frivilligt arbejde, og der er flere perspektiver i at skabe et samarbejde med det lokale frivilligcenter.

  • Frivilligcentret kan ofte assistere med rekruttering og fastholdelse af frivillige, samarbejde om særlige målgrupper, hjælpe med at finde lokaler og skabe kontakt til foreninger samt brobygning til det civile samfund.
  • Samarbejdet med Frivilligcentret kan kaste andre oplagte samarbejder af sig. Mange af bibliotekets og frivilligcentrets opgaver, aktiviteter og målgrupper lapper ind over hinanden. Jo mere I samarbejder, jo mere synlige vil I blive for hinanden.

Hvis du har brug for hjælp til at skabe en god dialog med dit lokale frivilligcenter, kan du bede netværkskoordinatorerne om assistance til at planlægge eller evt. facilitere det indledende møde.

Brobygning

At være med i en læsegruppe kan gøre en kæmpe forskel for deltagerne. Mange af deltagerne er ensomme eller savner meningsfulde aktiviteter i deres hverdag. Læsegrupperne er et godt udgangspunkt for deltagerne til, at udvide deres netværk.

Det er oplagt, at biblioteket tilbyder deltagerne nogle kontaktpunkter til civilsamfundet. Det er en typisk erfaring, at en eller to deltagere finder et nyt netværk eller nye sociale aktiviteter på den måde.

Via Frivilligcentret
Aftal med det lokale frivilligcenter, at I afholder et af møderne på frivilligcentret, og at centret giver deltagerne en introduktion til relevante foreninger og sociale grupper.

Via kommunen
Hvis du arbejder med unge eller socialt udsatte kan du kontakte kommunen mhp. at introducere deltagerne til relevante kommunale netværk eller aktiviteter.

Via foreninger eller andre aktører
Du kan selvfølgelig selv tage fat i relevante foreninger og bede dem give deltagerne en introduktion til deres fællesskaber, fx ÆldreSagen eller Ventilen