Menu

Multimodalitet i børnebiblioteket

I takt med at samfundet og den medierede kommunikation er blevet mere og mere digitaliseret og billedbåren, har kravene til vores tolknings- og udtrykskompetencer også ændret sig.

I barnets første levetid klarer det sig uden at kunne forstå ordlyden i de voksnes kommunikation og uden selv at kunne udtrykke sig verbalt. Alligevel tolker barnet forældre og omverden, ligesom vi tolker barnet. Sproget overtager efterhånden en stor del af denne nonverbale kommunikation. Men det giver god mening at bevare og udvikle barnets forskellige udtryksmåder og evne til at tolke på lyd, mimik, billeder m.m.

Dels understøtter disse modaliteter udviklingen af et verbalsprog. Vi kender det fra læsning af billedbøger, som vi de senere år også er begyndt at kombinere med konkreter og interaktion i dialogisk læsning. Dels vil den refleksive proces med at omdanne indtryk til udtryk hjælpe barnet til at erfare verden og koble disse sansninger og erfaringer til verbalsproget.

Endelig betyder udviklingen af det digitaliserede samfund med dets nye medier og platforme for kommunikation, at det kræver nye sæt af kompetencer at begå sig - at blive dannet som borger.

[D]en digitale litteratur [er] tværæstetisk og inddrager elementer fra hele den digitale kultursfære: grafisk design, animation, lyd og billeder, film, spil, programmering samt algoritmer.

Anita Hvonbech Pedersen

Med indførelsen af literacy-begrebet og Fælles Mål i folkeskolen, hvor den enkelte elev ikke alene skal kunne læse og fortolke, men også producere multimodale tekster, er barnets udtrykskompetencer kommet meget i fokus. Lotte Nyboe definerer modaliteter som betydningsbærende tegnsystemer – herunder lyd, tekst og billeder. Sammen med Kirsten Drotner og Heidi Jørgensen opfordrer hun allerede i 2006 i rapporten Børnebiblioteket som læringsrum bibliotekerne til at understøtte brugernes multimodale kompetencer.

Derfor vil vi med Bibliotekernes Sprogspor forny og styrke vores praksis omkring sprogudviklende indsatser, så ikke kun barnets verbalsproglige, men også multimodale tolknings- og udtrykskompetencer styrkes. Dermed vil det multimodale aspekt i vid udstrækning blive inddraget i anbefalinger til såvel fagfolk som forældre, ligesom digitale lege- og læreredskaber med forskellige udtryksmuligheder vil indgå i bl.a. de Sprogstartskasser, som leveres til dagtilbuddene. Dette kan samtidig udgøre et element i udviklingen af digitale dannelse.

Model for digital dannelse

Når vi arbejder med dialogisk læsning og før-skriftlige færdigheder med de yngste børn, så træner vi netop de multimodale kompetencer – især hvis vi husker at give plads til barnets eget udtryk.

Det gør vi bl.a. ved

  • at afkode billeder i bøger – komposition, stemning m.v.
  • at afkode stemmeføring, kropsholdning og ansigtsudtryk
  • at påpege brugen af skrifttyper og –størrelser (tænk fx på udråb eller en gyser-titel)
  • at lege med lyd og stemmer under og efter højtlæsning
  • at tegne fortællingen
  • at lege fortællingen
  • at genfortælle
  • at ”børneskrive”
  • at være opmærksomme på lyd i rum og sprog
  • at være opmærksomme på tekst og tegn i rummet

Praksisguide for biblioteksprofessionelle
Få Sprogsporets praksisguide til understøttelse af sproglig udvikling på biblioteket

Bogen om billedlitteratur I begyndelsen var billedet Hul igennem - multimodale fortællinger i indskolingen Børnelitteratur i en medietid Multimodalitet 1.-6. klasse Multimodalitet i skolen Diglit Vi giver jer noget at tale om!

Se literacy-begrebet beskrevet af Nationalt Videncenter for Læsning

Se artiklen Multiliteracies: Nye literacies, ny læring af Bill Cope og Mary Kalantzis

Se rapporten Børnebiblioteket som læringsrum

Se Alineas BlivKlog-artikel Når bøger bevæger (sig)

Se artiklen Hvad er digital litteratur? af Anita Hvonbech Pedersen

Se artiklen Dannelse som proces af Stine Liv Johansen

Se artiklen Hvad er digital dannelse, og hvordan fremmer skolen den? af Kirsten Drotner

Se interview med Kirsten Drotner i Perspektiv 2017(5), 22-24

Se Viborg Bibliotekernes StoryLab-projekt